"White Dhalia" Oil on Canvas, 2023 36"x36"

Daniel Matthew York, “White Dhalia” Oil on Canvas, 36″x36″

White Dhalia